సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 8, 2010

అష్టాదశ భుజాంజనేయావతారం

అష్టాదశ భుజాంజనేయావతారం

aShTaadaSa BhujaamjaneayaavataaramBy Annadan Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment