సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 12, 2010

మాధ్యాహ్నిక స్మరణ

మాధ్యాహ్నిక స్మరణ
By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)

No comments:

Post a Comment