సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 8, 2010

చతుర్భుజాంజనేయావతారం

చతుర్భుజాంజనేయావతారం

ChaturBujaamjaneayaavataaramBy Dr. Annadanam Chidamabara Sastry

No comments:

Post a Comment