సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 8, 2010

హనుమత్పరమగు విశేష గాథలు 3

రాముడు - గోవర్దనగిరి


 By Annadanam Chidambara Sastry 

No comments:

Post a Comment