సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 11, 2010

ఆంజనేయ దండకం

ఆంజనేయ దండకం
Sung by ParthasaradhiNo comments:

Post a Comment