సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 15, 2010

హనుమంతుడు - శనిపీడా నివారకుడు

హనుమంతుడు - శనిపీడా నివారకుడు
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .

No comments:

Post a Comment