సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 25, 2010

హనుమద్ర్వత ప్రశంసా

హనుమద్ర్వత ప్రశంసాWritten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Vratha Vidaanam

No comments:

Post a Comment