సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 26, 2010

వ్రత విధానం

వ్రత విధానం
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri hanumath Vratha Vidhanam

No comments:

Post a Comment