సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 9, 2010

సంగీత విరాట్ శ్రీ హనుమాన్

సంగీత విరాట్ శ్రీ హనుమాన్
Sangeeth viraat Sri Hanuman 

By Annadanam Chidambara Sastry ( Written in the book Sri Hanumath Katha)

No comments:

Post a Comment