సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, October 21, 2010

హనుమాన్ మహిమ

హనుమాన్ మహిమBy Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam)
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment