సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 8, 2010

ద్వా త్రింశద్బు జాంజనేయావతారం

ద్వా త్రింశద్బు జాంజనేయావతారం


Dwaa trimSadbu jaamjaneayaavataaram


 


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry (written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvsvam )

No comments:

Post a Comment