సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 15, 2010

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం - Sree suvarchalaa Hanumath Kalyanam

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం  - Sree suvarchalaa Hanumath Kalyanam


By Dr Annadanam Chidambara Sastry ( Written in the book శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం )

No comments:

Post a Comment