సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, October 10, 2010

హనుమాన్ నవ అవతార చరిత్ర - 13 హనుమత్ పీఠాలు

హనుమాన్ నవ అవతార చరిత్ర - 13 హనుమత్ పీఠాలు

Nava Avathara Charitra of Lord Hanuman & Thirteen Hanumath Peetams

"Nava Avathara Charitra of Lord Hanuman" book Inroduction by Author Dr. Annadanam Chidambara
Sastry :
 


 by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( Commentry By Annadanma Chidambara Sastry )

1 comment: