సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, October 13, 2010

సర్వానుగ్రహ ధ్యానము

సర్వానుగ్రహ ధ్యానము
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment