సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 11, 2010

హనుమత్ ప్రదక్షిణ ధ్యానం

హనుమత్ ప్రదక్షిణ ధ్యానం: 

హనుమత్ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు చేయవలిసిన ధ్యానం

By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)

No comments:

Post a Comment