సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, October 14, 2010

దారిద్య్ర దోష శాంతి

దారిద్య్ర దోష శాంతి:By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment