సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 5, 2010

కో విచారః ? కుతో భయం ?

కో విచారః ? కుతో భయం ?
హనుమాన్ కల్పవృక్షోమే - హనుమాన్ కామధుక్
చింతామణిస్తు హనుమాన్- కో విచారః ? కుతో భయం ?koa vicaara@h ? kutoa Bayam ?
hanumaan kalpavRkshoemea - hanumaan kaamadhuk
chimtaamaNistu hanumaan- koa
vicaara@h ? kutoa Bayam ?

No comments:

Post a Comment