సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 9, 2010

అన్నమాచార్య కీర్తనలు - హనుంతుడు

అన్నమాచార్య కీర్తనలు - హనుంతుడు
By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanumath Kada)

No comments:

Post a Comment