సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, October 10, 2010

పొగిడిన ఫెరిగెడి స్వామి

పొగిడిన  ఫెరిగెడి స్వామి

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .

No comments:

Post a Comment