సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 11, 2010

హనుమంతుని వాగ్దానము

హనుమంతుని వాగ్దానము


http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/10/blog-post_05.html


By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)

No comments:

Post a Comment