సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 5, 2010

హనుమత్ స్తోత్రం

హనుమత్ స్తోత్రం

అంజనానందనం వీరం-జానకీ శోకనాశనం /
కపీశ మక్ష హంతారం-వందే లంకాభయంకరం

No comments:

Post a Comment