సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, October 7, 2010

హనుమత్పరమగు విశేష గాథలు 1

hanumatparamagu  viSeaSha gaathalu
హనుమత్పరమగు  విశేష గాథలు 1

No comments:

Post a Comment